Blog

Tüm Detayları ile Nicel Araştırma Nedir?

WhatsApp Image 2024-06-27 at 18.08.26
Genel

Tüm Detayları ile Nicel Araştırma Nedir?

Tüm Detayları ile Nicel Araştırma Nedir?

Nicel araştırma, sayısal veriler kullanarak belirli bir sorunu analiz etmeyi ve anlamayı amaçlayan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, genellikle büyük ölçekli veri toplama ve istatistiksel analizlerle sonuçların çıkarılmasını içerir.

Eğitim kutusu online web sitesinde yer alan yüzlerce sertifikalı eğitim ile siz de uzman olmak 

konularda eğitim ve sertifika sahibi olabilirsiniz.

Nicel Araştırmanın Kullanım Alanları

Nicel araştırma yöntemleri çeşitli alanlarda kullanılmaktadır:

 1. Pazar Araştırmaları: Tüketici davranışları, pazar segmentasyonu, ürün memnuniyeti gibi konuların analizinde yaygın olarak kullanılır.
 2. Eğitim Araştırmaları: Öğrenci başarısı, öğretim yöntemlerinin etkinliği, okul yönetimi gibi alanlarda kullanılır.
 3. Sağlık Bilimleri: Epidemiyoloji, klinik araştırmalar, hastane performansı gibi alanlarda veri toplama ve analiz için kullanılır.
 4. Sosyal Bilimler: Sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi alanlarda sosyal davranışları anlamak için kullanılır.
 5. Bilim ve Teknoloji: Fen bilimleri, mühendislik, bilgisayar bilimleri gibi alanlarda deneysel verilerin analizinde kullanılır.

Nicel Araştırma Yöntemleri

Nicel araştırma yöntemleri şunları içerir:

 1. Anketler: Yapılandırılmış sorularla büyük ölçekli veri toplama yöntemi.
 2. Deneyler: Kontrollü koşullar altında değişkenleri manipüle ederek sonuçları ölçme yöntemi.
 3. Gözlemsel Çalışmalar: Olayları veya davranışları doğrudan gözlemleyerek veri toplama yöntemi.
 4. Meta-analiz: Farklı çalışmalardan elde edilen nicel verilerin sentezlenerek genellemeler yapılmasını sağlayan yöntem.

Nicel Araştırma Süreci

 1. Araştırma Sorusu ve Hipotez Oluşturma: İncelenen sorunla ilgili net bir soru belirleme ve hipotezler geliştirme.
 2. Veri Toplama: Uygun örnekleme yöntemleriyle veri toplama süreci.
 3. Veri Analizi: İstatistiksel yöntemlerle verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması.
 4. Sonuçların Sunumu ve Raporlama: Bulguların açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması ve raporlanması.

Nicel Araştırmanın Avantajları ve Dezavantajları

 • Avantajlar: Büyük ölçekte veri toplama imkanı, sayısal verilerle net sonuçlar elde etme, karşılaştırmalı analizler yapabilme.
 • Dezavantajlar: Derinlemesine anlayış sağlamakta sınırlı olabilir. Kişisel algıları yakalamakta zorluk, veri toplama ve analiz süreçlerinin zaman alıcı olması.

Nicel Araştırma Örnekleri

 • Bir ürünün pazar payını belirlemek için yapılan anket çalışmaları.
 • Bir eğitim programının etkinliğini değerlendirmek için yapılan kontrollü deneyler.
 • Sağlık politikalarının etkinliğini analiz etmek için yapılan epidemiyolojik çalışmalar.

 

Kısaca

Nicel araştırma yöntemleri, çeşitli disiplinlerde güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılır. Veri toplama 

sürecinin titizlikle planlanması ve istatistiksel analizlerin doğru yapılması, elde edilen sonuçların 

güvenilirliğini artırır ve karar vericilere somut bilgiler sunar.

 

Nicel araştırma hangi alanlarda kullanılır

 

Nicel araştırma, geniş bir yelpazede farklı alanlarda kullanılan bir araştırma yöntemidir. Başlıca kullanım alanları şunlardır:

Sosyal Bilimler ve Eğitim

 • Sosyoloji, psikoloji, pedagoji gibi alanlarda öğrenci başarısı, sosyal davranışlar, öğretim yöntemleri gibi konuların analizinde kullanılır.

Pazar Araştırmaları

 • Tüketici davranışları, pazar segmentasyonu, ürün memnuniyeti gibi ticari konuların analizinde yaygın olarak kullanılır.

Sağlık Bilimleri

 • Epidemiyoloji, klinik araştırmalar, hasta memnuniyeti gibi alanlarda kullanılarak büyük veri setleri üzerinde analizler yapılır.

Ekonomi ve İşletme

 • Piyasa trendleri, ekonomik göstergeler, iş gücü verimliliği gibi konularda nicel veri analizleri önemlidir.

Bilim ve Mühendislik

 • Fen bilimleri, mühendislik disiplinleri ve teknoloji alanlarında deneysel verilerin analizinde ve matematiksel modellemelerde kullanılır.

Hukuk ve Sosyal Politika

 • Yasal düzenlemelerin etkileri, sosyal politika uygulamalarının sonuçları gibi konuların değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Nicel araştırma genellikle büyük ölçekli veri toplamayı ve sayısal verilerle sonuçlar çıkarmayı hedefler. Bu sayede geniş ölçekli analizler yapılabilir ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilebilir. 

Ancak, bu tür araştırmaların kısıtlamaları da olabilir; örneğin, derinlemesine anlayış sağlamakta sınırlı 

olabilirler ve bazı durumlarda nitel verilere ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle, bir araştırma projesi tasarlarken nicel ve nitel yöntemlerin kombinasyonu sıklıkla tavsiye edilir.

 

Nicel araştırma yöntemi, belirli bir hedef kitle üzerinde yapılan sistematik veri toplama süreçlerini içerir. Bu yöntem, geniş ölçekte sayısal veriler elde etmeyi amaçlar ve istatistiksel analizlerle sonuçları yorumlar. Veri toplama süreci genellikle anketler, deneyler, gözlemsel çalışmalar veya mevcut veri tabanları üzerinden yapılır.

Örneğin, pazar araştırmalarında, belirli bir ürünün hedef kitlesi olan tüketiciler üzerinde anketler düzenlenerek nicel veri toplanabilir. Bu anketler, tüketicilerin ürün tercihleri, alışveriş alışkanlıkları ve memnuniyet düzeylerini ölçmek için tasarlanır. 

Anket sonuçları, istatistiksel yöntemlerle analiz edilir ve bu analizler, belirli pazar segmentlerinin 

özelliklerini ve tüketici davranışlarının trendlerini ortaya çıkarır ve yardımcı olur.

Nicel araştırma yöntemi ayrıca bilimsel çalışmalarda da sıkça kullanılır. Örneğin, bir sağlık araştırmasında, belirli bir tedavi yönteminin etkinliğini değerlendirmek için deneyler yapılabilir. Bu 

deneyler, belirli bir hasta grubu üzerinde kontrollü bir şekilde uygulanan tedavi ile kontrol grubu 

arasında karşılaştırmalı analizler yapılmasını sağlar. Elde edilen nicel veriler, tedavi yönteminin etkinliği hakkında istatistiksel olarak güvenilir sonuçlar sunar.

Sonuç olarak, nicel araştırma yöntemi, disiplinler arası çeşitli alanlarda kullanılan güçlü bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, veri toplama süreçlerinin titizlikle planlanmasını ve analizlerin istatistiksel olarak doğru bir şekilde yapılmasını gerektirir. 

Böylece elde edilen nicel veriler, araştırmacılara somut ve ölçülebilir sonuçlar sunarak bilimsel ve 

pratik uygulamalarda önemli katkılar sağlar.

 

Veri toplama nicel araştırma yöntemlerinde nasıl olmalı?

Nicel araştırma yöntemlerinde veri toplama süreci, sonuçların güvenilirliği ve geçerliliği açısından oldukça önemlidir. İşte nicel araştırma yöntemlerinde veri toplamanın bazı temel prensipleri:

 1. Araştırma Sorusuna Uygunluk: Veri toplama süreci, belirlenen araştırma sorusunu yanıtlamaya yönelik olmalıdır. Sorular net ve ölçülebilir olmalıdır ki, elde edilen veriler bu soruları yanıtlamaya yetecek düzeyde bilgi sağlasın.
 2. Ölçüm Aracı Seçimi: Kullanılacak ölçüm araçları (örneğin anketler, testler, ölçekler) araştırma sorusuna ve hedef kitleye uygun olmalıdır. Ölçüm araçları, doğru ve güvenilir veri toplamak için önceden test edilmeli ve uygun şekilde uygulanmalıdır.
 3. Örnekleme Yöntemi: Veri toplama sürecinde doğru örnekleme yöntemi seçilmelidir. Hedef kitlenin temsilini sağlayacak örneklem büyüklüğü ve örneklem seçimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Rastgele örnekleme, stratifiye örnekleme gibi yöntemler kullanılabilir.
 4. Veri Toplama Sürecinin Standartlaştırılması: Veri toplama süreci standartlaştırılmalı ve katılımcılar arasında tutarlılık sağlanmalıdır. Ölçüm araçlarının ve talimatların tutarlı bir şekilde uygulanması, veri toplama sürecinin güvenilirliğini artırır.
 5. Etik İlkelerin Gözetilmesi: Veri toplama sürecinde etik ilkeler önemlidir. Katılımcıların gizliliği ve mahremiyeti korunmalı, onay alınmalı ve bilgilendirilmiş onam süreci uygulanmalıdır.
 6. Veri Kalitesinin Güvence Altına Alınması: Veri toplama sürecinde veri kalitesini sağlamak için. doğruluk, eksiksizlik, güvenilirlik ve geçerlilik gibi kriterlere dikkat edilmelidir. Veri girişi ve kontrol süreçleri düzenli olarak yapılmalıdır.
 7. Planlama ve Yönetim: Veri toplama süreci önceden planlanmalı ve yönetilmelidir. Planlama aşamasında zaman çizelgesi oluşturulmalı, kaynaklar tahsis edilmeli ve ekipmanın hazır olduğundan emin olunmalıdır.

Nicel araştırma yöntemlerinde veri toplama süreci, araştırma sürecinin kalitesini doğrudan etkiler. 

Bu nedenle, yukarıdaki prensiplere dikkat edilerek yapılan titiz bir veri toplama süreci, güvenilir ve 

geçerli sonuçlar elde etmede kritik bir rol oynar.

 

İş dünyasinda kullanılan nicel araştırma yöntemleri ve faydaları

 

İş dünyasında kullanılan nicel araştırma yöntemleri, işletmelerin veri odaklı kararlar almasına ve 

stratejik yönetim süreçlerini güçlendirmesine yardımcı olur. İşte yaygın olarak kullanılan nicel araştırma yöntemleri ve sağladıkları faydaları:

 1. Anketler:

Faydaları: Anketler, müşteri memnuniyetini ölçmek, pazar araştırmaları yapmak, ürün veya hizmetlerin 

algılanan değerini anlamak ve pazarlama stratejilerini geliştirmek için kullanılır. Ayrıca çalışan memnuniyeti ve işyeri kültürü gibi içsel faktörleri değerlendirmek için de kullanışlıdır.

Örnek Fayda: Bir şirket, müşteri memnuniyetini anlamak için düzenli olarak anketler düzenleyerek 

müşteri geri bildirimlerini toplar ve bu geri bildirimlere dayanarak ürün veya hizmetlerini iyileştirir.

Veri Analizi:

 • Faydaları: İşletmeler, büyük veri setleri üzerinde analiz yaparak trendleri ve desenleri belirleyebilir, 

iş süreçlerini optimize edebilir ve karar alma süreçlerini destekleyebilir.

 • Örnek Fayda: Bir e-ticaret şirketi, web sitesi trafiği ve satış verilerini analiz ederek hangi ürünlerin 

daha fazla ilgi gördüğünü ve hangi pazarlama kampanyalarının en etkili olduğunu belirleyebilir.

Deneysel Araştırmalar:

 • Faydaları: Kontrollü deneyler, işletmelerin belirli değişkenleri sistematik bir şekilde test etmelerine ve sonuçları doğrudan ölçmelerine olanak tanır. Bu yöntem, yeni ürün veya hizmetlerin piyasaya sürülmesi öncesinde veya yeni iş stratejilerinin uygulanması sırasında kullanılabilir.
 • Örnek Fayda: 

Bir perakende zinciri, belirli bir bölgede yeni bir mağaza açmadan önce o bölgedeki potansiyel müşteri 

talebini ve satış potansiyelini belirlemek için kontrollü bir alan deneyi yapabilir.

Meta-analiz:

 • Faydaları: Meta-analiz, farklı araştırma çalışmalarının sonuçlarını sentezleyerek genel bir anlayış oluşturulmasına yardımcı olur. İşletmeler, literatürdeki mevcut bilgileri derleyerek sektör trendlerini ve en iyi uygulamaları belirleyebilir.
 • Örnek Fayda:

Bir ilaç şirketi, benzer türdeki klinik araştırmaların sonuçlarını bir araya getirerek belirli bir tedavi 

yönteminin etkinliğini değerlendirebilir ve bu bilgileri yeni ürün geliştirme sürecine entegre edebilir.

İş Zekası (Business Intelligence – BI):

 • Faydaları:
 • İş zekası, işletmelerin mevcut verileri analiz ederek geçmiş performanslarını değerlendirmelerine ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmelerine yardımcı olur. BI, işletmelerin stratejik kararlar almasını kolaylaştırır ve rekabet avantajı sağlar.
 • Örnek Fayda:

Bir banka, müşteri verilerini iş zekası araçlarıyla analiz ederek hangi finansal ürünlerin müşterileri için 

en cazip olduğunu belirleyebilir ve pazarlama stratejilerini buna göre optimize edebilir.

Nicel araştırma yöntemleri, iş dünyasında veriye dayalı karar verme süreçlerini güçlendirir ve rekabet 

avantajı elde etmek için kritik bir rol oynar. Bu yöntemlerin doğru ve etkili bir şekilde uygulanması, 

işletmelerin daha sağlam temellere dayanan stratejiler geliştirmesine ve sürekli olarak iyileştirmeler 

yapmasına olanak tanır.

Nicel araştırma yöntemi için örnek kaynak kitap

 

Nicel araştırma yöntemleri konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için bazı önerilen kitaplar şunlardır:

“Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches” – John W. Creswell

 • Bu kitap, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerini kapsayan kapsamlı bir kaynaktır. Araştırma tasarımı, veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri ve sonuçların raporlanması gibi konuları detaylı bir şekilde ele alır.

“Quantitative Research Methods for Communication: A Hands-On Approach” – Jason S. Wrench, 

Candice Thomas-Maddox, Virginia Peck Richmond

 • Bu kitap, iletişim alanında nicel araştırma yöntemlerini anlamak isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Anketler, içerik analizi, deneysel araştırmalar gibi iletişim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan nicel yöntemleri detaylı bir şekilde açıklar.

“Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches” – W. Lawrence Neuman

 • Bu kitap, sosyal araştırmalar alanında hem nicel hem de nitel yöntemleri kapsayan kapsamlı bir kaynaktır. Araştırma sürecinin her aşamasını, teorik temellerden veri analizine kadar geniş bir perspektiften ele alır.

“Quantitative Methods in Social Science Research” – Paul C. Stern, Linda Kalof, Amy E. Smith

 • Bu kitap, sosyal bilimler alanında nicel araştırma yöntemlerini anlamak isteyenlere yöneliktir. İstatistiksel analizler, örnekleme yöntemleri, anketlerin tasarımı gibi konuları detaylı bir şekilde açıklar.

“Introduction to Quantitative Research Methods: An Investigative Approach” – Mark Balnaves, Peter Caputi

 • Bu kitap, nicel araştırma yöntemlerine giriş yapmak isteyenler için uygun bir başlangıç noktası sunar. Temel kavramlar, veri analizi teknikleri ve araştırma sürecinin adımları konularını içerir.

Bu kitaplar, farklı seviyelerde bilgi ve deneyime sahip olanlar için farklı detay seviyelerinde bilgi sunar. 

Hangi kitabın sizin ihtiyaçlarınıza ve araştırma konunuzla uyumlu olduğunu belirlemek için içerik 

özetlerini ve değerlendirmeleri gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.

 

Nicel araştırma eğitiminin önemi

Nicel araştırma eğitimi, akademik ve profesyonel dünyada pek çok alanda önemli bir rol oynar. İşte nicel araştırma eğitiminin önemli bazı yönleri:

Doğru Araştırma Yöntemlerini Öğrenme: Nicel araştırma eğitimi, öğrencilere ve araştırmacılara doğru 

araştırma soruları formüle etme, uygun örnekleme yöntemlerini seçme, veri toplama araçlarını 

tasarlama ve istatistiksel analizleri doğru şekilde uygulama konularında bilgi ve beceri kazandırır. Bu beceriler, sağlam araştırma sonuçları elde etmek ve bilimsel yöntemleri doğru şekilde kullanmak için kritik öneme sahiptir.

Analitik Düşünme Becerilerini Geliştirme: Nicel araştırma eğitimi, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Veri analizinde kullanılan istatistiksel tekniklerin anlaşılması ve uygulanması, karmaşık problemleri sistemli bir şekilde çözebilme yeteneğini artırır.

Karar Verme Süreçlerini Güçlendirme: İş dünyasında ve kamu politikaları oluşturulmasında, nicel 

araştırma sonuçları karar verme süreçlerine kılavuzluk eder. Doğru veri toplama yöntemleri kullanılarak elde edilen nicel bulgular, stratejik planlama ve politika geliştirme süreçlerinde temel alınabilir.

Hatalı Sonuçları Azaltma: Nicel araştırma eğitimi, öğrencilere ve araştırmacılara araştırma 

süreçlerindeki hataları tanıma ve önleme konusunda bilinç kazandırır. Veri toplama aşamasından analiz ve yorumlamaya kadar olan süreçlerde yapılan hatalar, nicel araştırma eğitimi ile azaltılabilir.

Akademik ve Mesleki Gelişim: Akademik dünyada, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilere 

nicel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, ileri düzey araştırma yapabilme yetkinliği kazandırır. Aynı 

zamanda iş dünyasında, pazar araştırmaları, müşteri analizleri, operasyonel verimlilik 

değerlendirmeleri gibi alanlarda çalışan profesyoneller için de bu eğitim, veri odaklı kararlar alabilme 

yeteneğini güçlendirir.

İnovasyon ve Gelişim İçin Temel: Nicel araştırma eğitimi, yeni fikirleri test etme ve yenilikçi çözümler 

geliştirme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Veriye dayalı yaklaşımlar, işletmelerin ve kurumların sürekli 

olarak iyileşmelerini sağlar ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.

Nicel araştırma eğitimi, bu yönleriyle hem bireylerin akademik ve profesyonel gelişimine katkı sağlar 

hem de bilimsel yöntemlerin doğru uygulanmasını teşvik ederek bilgi birikimini artırır. Bu nedenle, 

araştırma yöntemleri ve istatistiksel analiz becerilerini öğrenmek, günümüzde bilgi ekonomisinde 

rekabet avantajı sağlayan önemli bir yetkinliktir.

Kategoriler

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare