Blog

Postmodernist Roman Özellikleri ve Tarzları Nelerdir?

postmodernizm-ozellikleri
Genel Kültür

Postmodernist Roman Özellikleri ve Tarzları Nelerdir?

Postmodernist Roman Özellikleri ve Tarzları Nelerdir?

Postmodernist romanlar, edebiyat dünyasında II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Bu tür romanlar, modernizmden sonra gelişen bir edebi akımın ürünleridir ve modernizmin anlatı geleneğine karşı bir duruş sergilerler. Postmodernizm, modernizmin getirdiği katı kurallar ve belirgin anlamların aksine, çoklu bakış açıları ve belirsizliklere yer verir. Postmodernist romanlar, yapı ve içerik açısından geleneksel romanlardan farklıdır ve birçok özgün özelliği barındırır.

Sen de yazar olmak istiyorsan Yaratıcı Yazalık Eğitimimize Hemen Katıl

Postmodernizmin Özellikleri

Postmodernizm, 20. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Bu akım, modernizmden sonra gelen ve onun kurallarına ve sınırlamalarına tepki olarak gelişen bir anlayışa sahiptir. Postmodernizm, belirli bir merkezi otorite veya mutlak doğru olmadığını savunur. Her şeyin göreceli ve subjektif olduğunu, gerçekliğin çok katmanlı ve değişken olduğunu öne sürer. Bu akım, sanat, mimari, edebiyat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda etkili olmuştur.

Postmodernizmin Temel Özellikleri:

 • Çoklu Bakış Açıları: Postmodernizm, tek bir bakış açısının değil, çoklu bakış açılarının varlığını kabul eder. Bu durum, anlatılarda farklı perspektiflerin ön planda olmasına yol açar.
 • Belirsizlik ve Karmaşıklık: Postmodernist eserlerde belirsizlik ve karmaşıklık ön plandadır. Olay örgüsü ve karakterlerin motivasyonları sıklıkla belirsiz bırakılır.
 • Metinlerarasılık: Postmodernizm, farklı metinlerin birbirine referans verdiği veya bir arada kullanıldığı metinlerarasılığı önemser. Bu, anlatıya derinlik ve zenginlik katar.
 • Parodi ve İroni: Postmodernist eserler, parodi ve ironi kullanımıyla tanınır. Geleneksel anlatılar ve formlar sıklıkla alay konusu yapılır veya sorgulanır.
 • Kendine Gönderme (Self-referentiality): Postmodernist eserlerde, anlatı kendi üzerine düşünür ve kendi yapısını sorgular. Bu durum, okuyucunun anlatıya daha eleştirel bir bakışla yaklaşmasını sağlar.
 • Fragmentasyon: Postmodernist anlatılar, sıklıkla parçalanmış ve düzensiz bir yapıya sahiptir. Bu durum, gerçekliğin ve anlatının parçalara ayrılmış doğasını yansıtır.

Sen de yazar olmak istiyorsan Yaratıcı Yazalık Eğitimimize Hemen Katıl

Postmodernist Romanların Özellikleri

Postmodernist romanlar, yukarıda belirtilen postmodernizmin özelliklerini yansıtan ve bunları anlatıya entegre eden eserlerdir. Bu romanlar, modernizmin katı ve belirgin yapısına karşı çıkarak daha esnek ve yaratıcı bir anlatım sunar. Postmodernist romanın temel özellikleri şunlardır:

1. Çoklu Bakış Açısı ve Geriye Dönüş: Postmodernist romanlarda olaylar genellikle tek bir bakış açısından anlatılmaz. Farklı karakterlerin bakış açıları kullanılarak olaylar ve durumlar çok yönlü olarak ele alınır. Geriye dönüş teknikleri ile zaman sıçramaları yapılır, bu da okuyucunun olay örgüsünü farklı açılardan görmesini sağlar.

2. Anlatı Geleneğine Karşı Çıkış: Postmodernist romanlar, geleneksel anlatı biçimlerine karşı çıkar. Klasik olay örgüsü yerine, parçalı ve düzensiz anlatılar ön plandadır. Bu, okuyucunun olayları lineer bir şekilde değil, daha karmaşık ve parçalı bir yapıda algılamasını sağlar.

3. Metinlerarasılık ve Referanslar: Bu tür romanlar, sıklıkla diğer metinlere referans verir veya farklı metinleri iç içe geçirir. Bu durum, anlatıya derinlik ve katmanlar ekler. Aynı zamanda, okuyucunun daha geniş bir bağlam içinde düşünmesini sağlar.

4. Parodi ve İroni: Postmodernist romanlar, parodi ve ironi kullanımıyla dikkat çeker. Bu, hem karakterler hem de olay örgüsü için geçerlidir. Geleneksel anlatılar ve toplumsal normlar sıklıkla alay konusu yapılır veya sorgulanır.

5. Kendine Gönderme ve Anlatının Farkındalığı: Postmodernist romanlar, kendi yapısını sorgular ve bu durumu okuyucunun dikkatine sunar. Anlatının farkındalığı, okuyucunun metni daha eleştirel bir gözle okumasını sağlar. Bu durum, metnin yapısına ve işleyişine dair derin bir düşünce sürecini tetikler.

6. Fragmentasyon ve Belirsizlik: Postmodernist romanlar, parçalanmış ve düzensiz yapıları ile dikkat çeker. Olay örgüsü genellikle net ve belirgin değildir. Bu durum, okuyucunun metinle daha aktif bir ilişki kurmasını sağlar ve olayları kendi zihninde yeniden inşa etmesini gerektirir.

Postmodernist Romanların Edebiyat Dünyasındaki Yeri

Postmodernist romanlar, edebiyat dünyasında önemli bir yer tutar. Bu romanlar, geleneksel anlatı biçimlerini sorgulayan ve yeni anlatı teknikleri geliştiren eserlerdir. Postmodern yazara göre, gerçeklik çok katmanlıdır ve bu durum edebi eserlerde yansıtılmalıdır. Postmodernist romanlar, okuyucunun metinle daha aktif ve eleştirel bir ilişki kurmasını teşvik eder.

Postmodern Romanlar ve Modernizme Karşı Duruş: Postmodernizm, modernizmin getirdiği belirgin ve katı kurallara karşı bir duruş sergiler. Modernizmin anlatı geleneğine karşı çıkarak, daha esnek ve belirsiz anlatılar oluşturur. Bu durum, okuyucunun metni daha kişisel ve subjektif bir şekilde yorumlamasına olanak tanır.

Edebiyat Dünyasında Yenilik ve Değişim: Postmodernist romanlar, edebiyat dünyasında yenilik ve değişimi temsil eder. Bu eserler, geleneksel anlatı biçimlerini sorgular ve yeni anlatı teknikleri geliştirir. Bu durum, edebiyatın sürekli olarak evrilen ve yenilenen bir sanat dalı olduğunu gösterir.

Postmodernist Romanların Etkisi: Postmodernist romanlar, okuyucular ve yazarlar üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Bu eserler, okuyucuların edebi eserleri daha eleştirel ve aktif bir şekilde okumasını sağlar. Aynı zamanda, yazarlar için yeni anlatı teknikleri ve yöntemler geliştirmek adına ilham kaynağı olmuştur.

Sen de yazar olmak istiyorsan Yaratıcı Yazalık Eğitimimize Hemen Katıl

postmodernist-roman-ozellikleri

Postmodernizmin Edebi Yansımaları

Postmodernizm, modernizmden sonra ortaya çıkan ve onun anlatı geleneğine karşı çıkan bir edebi akım olarak tanımlanabilir. 1980’lerden itibaren edebiyat dünyasında etkisini artıran bu akım, klasik anlatı yapılarını yıkarak yeni ve özgün anlatı biçimleri geliştirmiştir. Postmodernist romanlar, belirsizlik, çoklu bakış açısı ve metinlerarasılık gibi özelliklerle ön plana çıkar. Bu özellikler, postmodern yazara göre, insanın karmaşık ve çok katmanlı doğasını daha iyi yansıtır.

Anlatı Geleneği ve Olay Örgüsü

Postmodernist romanların en belirgin özelliklerinden biri, geleneksel anlatı geleneğine karşı çıkmalarıdır. Modernizmin sıkı ve belirli kurallarına karşın, postmodern romanlar olay örgüsünü parçalı ve belirsiz bir şekilde sunar. Bu tür romanlarda, olay örgüsü genellikle lineer değildir ve geriye dönüş (flashback) gibi tekniklerle zaman sıçramaları yapılır. Bu durum, okuyucunun olayları farklı bakış açılarından değerlendirmesine olanak tanır.

Postmodern romanlar, olay örgüsünü sık sık kesintiye uğratarak, okuyucunun dikkatini dağıtır ve metnin yapısına dair farkındalık yaratır. Bu yaklaşım, okuyucunun metinle daha aktif bir ilişki kurmasını sağlar. Anlatının sürekli olarak kesintiye uğraması, olayların ve karakterlerin net bir şekilde tanımlanmasını engeller ve bu da belirsizlik yaratır. Bu belirsizlik, postmodern romanın temel özelliklerinden biridir ve okuyucunun olayları kendi yorumuyla anlamlandırmasını teşvik eder.

Postmodern Romanlarda Bakış Açısı ve Anlatıcı

Postmodern romanlarda bakış açısı ve anlatıcı, geleneksel romanlardan farklıdır. Postmodernist romanlar, çoklu bakış açısı kullanarak, olayların ve karakterlerin farklı perspektiflerden değerlendirilmesine olanak tanır. Bu yaklaşım, okuyucunun olayları daha geniş bir bağlamda görmesini sağlar ve anlatının derinliğini artırır.

Postmodern romanlar, genellikle güvenilmez anlatıcılar kullanarak, gerçekliğin subjektif doğasını vurgular. Güvenilmez anlatıcılar, olayları kendi bakış açılarından anlatarak, okuyucunun metnin doğruluğunu sorgulamasına neden olur. Bu durum, postmodernizmin gerçekliğin göreceli olduğu ve mutlak doğruların olmadığı anlayışına uygun bir anlatı biçimidir.

Postmodernizmin Edebi Akımlara Etkisi

Postmodernizm, sadece roman türünde değil, diğer edebi akımlarda da etkisini göstermiştir. Şiir, drama ve deneme gibi farklı edebi türlerde de postmodernist etkiler görülür. Bu türlerde, metinlerarasılık, parodi ve ironi gibi postmodernist unsurlar sıkça kullanılır. Postmodernist yazarlar, klasik edebi türleri sorgular ve yeniden tanımlar.

Postmodernizmin edebi akımlara etkisi, edebiyatın sürekli olarak evrilen ve yenilenen bir sanat dalı olduğunu gösterir. Postmodernist yazarlar, edebi türlerin sınırlarını zorlayarak, yeni ve özgün anlatı biçimleri geliştirirler. Bu durum, edebiyat dünyasında sürekli bir yenilik ve değişim dinamiği yaratır.

Postmodern Romanlarda Metinlerarasılık

Metinlerarasılık, postmodern romanların en belirgin özelliklerinden biridir. Bu kavram, farklı metinlerin birbirine referans verdiği veya bir arada kullanıldığı bir anlatı tekniğini ifade eder. Postmodern romanlar, sıklıkla diğer edebi eserlerden alıntılar yapar veya bu eserleri yeniden yorumlar. Bu durum, anlatıya derinlik ve katmanlar ekler ve okuyucunun metni daha geniş bir bağlamda değerlendirmesini sağlar.

Metinlerarasılığın Kullanımı:

 • Postmodern romanlarda metinlerarasılık, farklı metinlerin iç içe geçirilmesiyle gerçekleştirilir. Bu teknik, anlatının çok katmanlı ve zengin olmasını sağlar.
 • Metinlerarasılık, okuyucunun edebi eserler arasındaki ilişkileri ve bağlantıları keşfetmesini teşvik eder. Bu durum, okuyucunun metinle daha derin bir bağ kurmasına yardımcı olur.

anlamına gelir dönemde ortaya savaşından sonra anlayışına karşı yer alır olarak modernizm

Postmodernist romanlar, edebiyat dünyasında II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ve modernizmin anlatı geleneğine karşı çıkan eserlerdir. Bu romanlar, çoklu bakış açısı, belirsizlik, metinlerarasılık, parodi, ironi ve fragmentasyon gibi özelliklerle ön plana çıkar. Postmodern romanlar, okuyucunun metinle daha aktif ve eleştirel bir ilişki kurmasını teşvik eder. Bu eserler, edebiyat dünyasında yenilik ve değişimi temsil eder ve edebiyatın sürekli olarak evrilen bir sanat dalı olduğunu gösterir.

Kategoriler

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare